Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd alles over bedenktijd
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemen;
 3. Dag: kalenderdag
 4. Duurtransactie; een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
  om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan. Op een manier die
  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
  zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
  beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van
  zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met
  het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikt gemaakt worden van één of meer
  technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder de consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Sano Woonstyle
Ringoven 142
3961EM Wijk bij Duurstede
Nederland
T 06-49833490
E info@sanowoonstyle.nl
KVK-nummer 89303326
BTW-nummer NL004714618B94

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
  op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer
  en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij
  op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
  meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
  deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking
 6. van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
 8. beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan
  te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van
  het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt
  van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
  geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
  overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  o de prijs inclusief belastingen;
  o de eventuele kosten van verzending;
  o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
  o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
  ondernemer de prijs garandeert;
  o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op

een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de
door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
  het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
  in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  o het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;

o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
  op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht – met uitsluiting van oorbellen ivm hygiëne

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze bedenktermijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door
  de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
  dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
  van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking
  aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
  en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
  verplicht dit binnen 8 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail.
  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
  herroepingsrecht dient de klant het product binnen 8 dagen retour te sturen. De
  consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
  bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
  gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan
  de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag voor het product heeft betaald, zal de ondernemer dit
  bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na herroeping,
  terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is
  door de webwinkelier. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die
  door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft
  voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf,
  is de consument aansprakelijk met inbegrip van eventuele waardeverminderingen.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van
  het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over
  het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
  koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
  zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts
  indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  o die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig
  specificaties van de consument;
  o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  o die snel kunnen bederven of verouderen;
  o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  o voor losse kranten en tijdschriften;
  o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verboeren;
  o voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
  verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
  veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij
  het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  o deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  o de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
  druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is
  de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in
  het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen
  staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
  normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
  de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
  tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen de gestelde
  bedenktermijn na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
  Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
  nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
  De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
  geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument,

noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
producten.

 1. De garantie geldt niet indien:
  o de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
  door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  o de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
  aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  o de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
  de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit
  van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
  gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
  slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30
  dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval
  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen
  recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument
  geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag
  dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
  uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de
  ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
  o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
  heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor
  een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
  verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
  Duur
 3. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
  de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
  bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
  kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig
  en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden, binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
  dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
  schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
  naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook
  indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
  niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
  wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
  kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.